1st Round 0n

5th June

2nd Round on

20th July

Semi Finals

23rd August

Finals

28th August

   9(13)  v  5(22)

     

  11(13) v  26(20) 

    5  v   26    

   7(17)  v  18(16)

       
  14(w/o)  v  12     7  v  14  

 

  22(13)  v  10(18)

     

  25(33)  v  21(12)

   10  v  25      

  19  v  4(w/o)

     
 

      4  v   3