1st Round 0n

6th June

2nd Round on

21st July

Semi Final

24th August

Final

29th August

   29 v 5

     

   28 v 2

  5   v   28    

   15 v 3 w/o

      28   v   3  
   14 v 17  3   v    17
 

 

   11 v 22

     

   22 v 12

 22   v   12     12  v  13  

 

  13   v   4