Ist Round

by 31st May

2nd Round

by 6th July

3rd Round

by 24th July

Semi Finals

23rd August

Finals

28th August

  21 v 8


 

     

  1  v  15

       
 

  13  v  3

     
 

   4  v  28

     
 

   29  v  27

     

 

 

  22 v 24

     
 

  6  v  5

     
 

  2  v  23

     
 

  17  v  7